POLÍTICA DE PRIVACITAT  I PROTECCIÓ DE DADES

 

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades ( en endavant RGPD)  ’informem del següent :

 

1.-Informació  Bàsica

 

Responsable del tractament Lourdes Niubó RubioC/ Masia La Canal s/n

17531 Gombrèn

DNI 40602975V
Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació dels nostres serveis.
Bases Legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.-Consentiment exprés.

-Compliment d’ obligacions Legals

Destinataris principals -Lourdes Niubó Rubio
Drets -accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.-revocació del consentiment prestat.

-presentació reclamació davant  l’autoritat competent.

Procedència -Facilitats  pel seu titular.-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).
Transferències Internacionals de Dades -No previstes
Delegat de protecció de Dades -No procedeix

 

 

2.-Ampliació  informació bàsica del Responsable del Tractament

 

LOURDES NIUBÓ RUBIO  amb DNI  40.602.975-V , i domiciliada a Gombrèn , Carrer Masia La  Canal s/n , telèfon  972.71.21.31.

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant un mail dirigit al correu lacanal@turismelacanal.com  o bé trucant al telèfon 972.71.21.31.

Per tal de conèixer el cost de la trucada des d’una Red fixa/mòbil ha de consultar amb el seu operador.

 

3.- Categories de dades  que  tractem

 

LOURDES NIUBÓ RUBIO ( TURISME LA CANAL)  únicament tracta les dades següents:

 

3.1.-Dades identificatives. Amb caràcter obligatori es sol·liciten les dades següents: nom i cognoms, DNI , adreça, nacionalitat , data naixement. direcció de correu electrònic.

 

.2.-Dades identificatives de la navegació per la nostra Web: Direcció IP.

 

4.-Amb quines finalitats tractem les seves dades?

 

LOURDES NIUBÓ RUBIO tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica i/o manual per a les  següents finalitats:

 

4.1.- Gestió administrativa de  la seva  estança ,emissió de factures  , i compliment d’obligacions legals ( comunicació als cossos i forces de  seguretat de l’estat).

 

 

5.-Bases legitimadores  pel tractament de les seves dades

 

Per a la gestió administrativa de les seves dades la base legitimadora és el tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part, així com el consentiment exprés.

Per a la comunicació de  les seves dades als cossos  i forces de seguretat , compliment d’una obligació legal.

Com a interessat ha de saber que els consentiments obtinguts per a cada finalitat són independents entre sí, i per tant, no s’exclouen mútuament.

 

6.-Destinatari de les dades

 

Lourdes NIUBO RUBIO no comunicarà ni cedirà les seves dades a tercers excepte quan es tracti de donar compliment a una obligació legal (seguretat).

 

7.-Termini de conservació de les dades

 

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una durada diferent.

 

8.-Drets que l’assisteixen

 

Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

 

9.-Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

LOURDES NIUBÓ RUBIO tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària, que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.

En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

 

  • Funcions i obligacions de personal
  • Registre d’esdeveniments
  • Gestió de suports i documents
  • Control d’Accés
  • Identificació i autenticació
  • Copia de seguretat i recuperació

 

No obstant, en altres casos, LOURDES NIUBÓ RUBIO adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

 

La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’Usuari o Client.

 

10.-Canvis a la política de privacitat

LOURDES NIUBÓ RUBIO es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat amb el fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

 

Última actualització: 16  de novembre de 2018

 

© 2018 LOURDES NIUBÓ RUBIO Tots els drets reservats

 

 


Leave a Comment